Chef

10,80 €

Tomate, mozzarella, jambon blanc, chorizo (doux), poivrons (base tomate)